قانون حمایت

جمعیت یار

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

«مسـئله فرزنـدآوری و مسـئله نسـل بسـیار مهـم اسـت؛ ایـن موضوعـی اسـت کـه بنـده بارهـا در ایـن چنـد سـال اخیـر تکیـه کـردهام و تأکیـد کـرده ّ ام، [ولـی] متأسـفانه حـالا کـه انسـان نتایـج را نـگاه میکنـد، معلـوم میشـود کـه خیلـی ایـن تأکیدهـا تأثیـر زیـادی نداشـته. اینهـا احتیـاج دارد بـه قانـون، احتیـاج دارد بـه دنبال ّ گیـری جـدی دسـتگاههای ِ اجرائـی و بایسـتی بِج ْـد مسـئله ّ فرزنـدآوری را مهـم دانسـت و از پیـری جمعیـت ترسـید.

ادامه مطلب »
جمعیت یار

راه اندازی سامانه دیده‌بان مردمی جمعیت استان فارس

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس از راه اندازی سامانه دیده‌بان مردمی جمعیت خبر داد و گفت: ظرفیتی برای نظارت مردمی بر اجرای قانون حمایت از جمعیت فراهم شده که امروز شاهد رونمایی از آن هستیم.

ادامه مطلب »

ورود به سایت جمعیت یار