جمعیت یار

جمعیت یار

اردوی جهادی در روستای دَهَک دولت‌آباد

باتوجه به بررسی تیم تحقیقات و شناسایی این گروه به یک خانواده چهار نفره برخورد کردند که پدر خانواده از کار افتاده بود و حدود دو سال و نیم در یک سازه اسکلتی که با کمک اهالی روستا ساخته شده بود

ادامه مطلب »
جمعیت یار

۱۲ باب منزل مسکونی توسط جهادگران مدینه النبی در شیراز احداث شد

مدیر مرکز فرهنگی مدینه‌النبی(ص) شیراز گفت: ساخت ۱۲ منزل مسکونی، تهیه ۸ سری جهیزیه و کمک ۳۸۰ میلیون تومانی به بیماران نیازمند از جمله اقدامات این گروه جهادی در مدت شیوع کرونا بوده است.

ادامه مطلب »
جمعیت یار

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

«مسـئله فرزنـدآوری و مسـئله نسـل بسـیار مهـم اسـت؛ ایـن موضوعـی اسـت کـه بنـده بارهـا در ایـن چنـد سـال اخیـر تکیـه کـردهام و تأکیـد کـرده ّ ام، [ولـی] متأسـفانه حـالا کـه انسـان نتایـج را نـگاه میکنـد، معلـوم میشـود کـه خیلـی ایـن تأکیدهـا تأثیـر زیـادی نداشـته. اینهـا احتیـاج دارد بـه قانـون، احتیـاج دارد بـه دنبال ّ گیـری جـدی دسـتگاههای ِ اجرائـی و بایسـتی بِج ْـد مسـئله ّ فرزنـدآوری را مهـم دانسـت و از پیـری جمعیـت ترسـید.

ادامه مطلب »

ورود به سایت جمعیت یار