قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

«مسـئله فرزنـدآوری و مسـئله نسـل بسـیار مهـم اسـت؛ ایـن موضوعـی اسـت کـه بنـده بارهـا در ایـن چنـد سـال اخیـر تکیـه کـردهام و تأکیـد کـرده ّ ام، [ولـی] متأسـفانه حـالا کـه انسـان نتایـج را نـگاه میکنـد، معلـوم میشـود کـه خیلـی ایـن تأکیدهـا تأثیـر زیـادی نداشـته. اینهـا احتیـاج دارد بـه قانـون، احتیـاج دارد بـه دنبال ّ گیـری جـدی دسـتگاههای ِ اجرائـی و بایسـتی بِج ْـد مسـئله ّ فرزنـدآوری را مهـم دانسـت و از پیـری جمعیـت ترسـید. حــالا خارجی ّ هــا را کار نداریــم؛ دشــمن، دشــمن اســت؛ امــا بعضــی کجســلیقگیها را ّ متأســفانه آدم در داخــل مشــاهده میکنــد -یــک جایــی خوانــدم- کــه میگوینــد «آقــا! ّ پیـری جمعیـت اشـکالی نـدارد»! چطـور اشـکالی نـدارد؟ یکـی از پُرفایدهتریـن ثروتهـای ّ یـک کشـور، جمعیـت جـوان در یـک کشـور اسـت کـه مـا بحمداللـه از اوایـل انقـاب تـا امـروز برخـوردار بودهایـم و اگـر بنـا باشـد بعـداً برخـوردار نباشـیم، یقینـاً عقـب خواهیـم
ماند».


بیانات رهبر حکیم انقاب اسامی، حضرت آیت الله خامنهای در اولین دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسامی، ۲۲تیرماه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت جمعیت یار